MOB-versie | Naar grote versieMaleachi

Kernpunten

  • Doel: De mensen confronteren met hun zonden en hun band met God herstellen.
  • Schrijver: Maleachi
  • Geschreven voor: De Joden in Jeruzalem en Gods kinderen overal ter wereld.
  • Datering: Ongeveer 430 vóór Christus.
  • Achtergrond: Maleachi, Haggai en Zacharia waren na de ballingschap profeten voor Juda (het zuidelijk koninkrijk). Haggai en Zacharia berispten het volk om hun falen in de herbouw van de tempel. Maleachi confronteerde hen met de verwaarlozing van de tempel en hun valse en wereldse eredienst.
  • Sleutelverzen: "'Let op,’ kondigt de Here van de hemelse legers aan, ‘de dag van het oordeel komt eraan, brandend als een oven. Alle overmoedige en goddeloze mensen zullen die dag worden verbrand als stro. Als een boom zullen zij door het vuur worden verteerd, met wortel en al. Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten’." (4:1, 2)
  • Hoofdpersonen: Maleachi en de priesters.
  • Belangrijke plaatsen: Jeruzalem en de tempel.
  • Bijzondere kenmerken: Maleachi’s schrijfstijl bevat veel gebruik van vragen die door God en zijn volk gesteld worden. Zie bijvoorbeeld 3:7, 8.

Maleachi in vogelvlucht
Een vaas breekt… omgegooid door een onoplettende elleboog; een stukje speelgoed gaat kapot… door kleine vingertjes uit elkaar gehaald; stof scheurt… door sterke boze handen uit elkaar gerukt.


Verspilling en vernietiging vragen tijd om op te ruimen en te herstellen en geld om te vervangen. Maar veel meer nog kosten verbroken relaties. Ontrouw, leugens, bittere woorden en niet nagekomen beloften maken kwetsbare persoonlijke banden kapot en veroorzaken wonden die niet zo gemakkelijk helen. Maar het meest verdrietige van al is een verbroken relatie met God.


God houdt volmaakt en volkomen van ons. Zijn liefde zit vol actie: Hij geeft, leidt en beschermt. Hij is altijd en overal trouw en houdt zijn beloften aan zijn uitverkoren volk. Maar onafgebroken wijzen zij hun liefhebbende God vol verachting af. Zij verbreken het verbond, volgen hun eigen ‘goden’ en leven voor zichzelf. Zo wordt de relatie kapotgemaakt.


De breuk is echter niet onherstelbaar; niet alle hoop is verloren. God kan genezen en repareren en de stof weer herstellen. Er is vergeving…en dat is genade!


Dit is de boodschap van Gods profeet in Jeruzalem, Maleachi. Zijn woorden herinnerden de Joden – Gods uitverkoren volk – aan hun bewuste ongehoorzaamheid, te beginnen bij de priesters (1:1-2:9) en vervolgens alle mensen (2:10-3:15). Zij hadden Gods naam veracht (1:6), valse erediensten gehouden (1:7-14), anderen tot zonde gebracht (2:7-9), Gods wet gebroken (2:11-16), het kwaad ‘goed’ genoemd (2:17), de offers en tienden die voor God bestemd waren, voor zichzelf gehouden (3:8-12) en waren arrogant geworden (3:13-15). De band met God was kapotgemaakt en zij zouden hun oordeel en straf krijgen.
Te midden van al deze slechtheid waren echter enkelen trouw gebleven; mensen die God liefhadden en Hem eerden. God zou zijn zegeningen over deze mannen en vrouwen uitstorten (3:16-18).


Maleachi schildert een schokkend beeld van Israëls ontrouw, dat duidelijk laat zien dat zij het waard zijn om gestraft te worden; maar door deze boodschap heen loopt een rode draad van hoop: de mogelijkheid van vergeving. Dit wordt prachtig uitgedrukt in het tweede vers van hoofdstuk 4: ‘Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten.’


Maleachi eindigt met de belofte van de komst van ‘de profeet Elia’, die Gods vergeving zal aanbieden aan alle mensen die berouw van hun zonden hebben en vergeving ontvangen (4:5, 6).


Het boek Maleachi slaat een brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Als je Maleachi leest, zie jezelf dan als de ontvanger van Gods boodschap aan zijn volk. Denk nog eens na over hoe diep jouw toewijding aan God is, hoe zuiver je eerbied en de richting van je leven. Laat God dan door zijn liefde en vergeving je band met Hem herstellen.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.