MOB-versie | Naar grote versieJozua

Kernpunten

  • Doel: Weergave van het verhaal van Israëls verovering van het beloofde land
  • Schrijver: Jozua, behalve het einde, dat waarschijnlijk geschreven is door de hogepriester Pinechas, een ooggetuige van de gebeurtenissen die verhaald worden
  • Achtergrond: Kanaän, of het beloofde land, dat ongeveer hetzelfde geografische gebied besloeg als het huidige Israël.
  • Sleutelverzen: "Toen gaf Jozua de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich moest klaarmaken voor de overtocht over de Jordaan. ‘Binnen drie dagen zullen wij oversteken en het land dat God ons heeft gegeven, veroveren en er gaan wonen!’" (1:10-11).
  • Hoofdpersonen: Jozua, Rachab, Achan, Pinechas en Eleazar.
  • Belangrijke plaatsen: Jericho, Ai, berg Ebal, Berg Gerizim, Gibeon, Gilgal, Silo en Sichem.
  • Bijzonder kenmerk: Jozua en Kaleb waren de enigen van de meer dan een miljoen mensen die Egypte verlieten, die ook het beloofde land binnengingen.

Jozua in vogelvlucht
Herinner je het kinderspelletje ‘Volg de leider’? De bedoeling was de bewegingen na te doen van iemand die voor je stond en dat door te geven aan de kinderen die achter je stonden. Nadoen was leuk, maar het spelen van leider was nog leuker, omdat jij bepaalde wat anderen moesten doen. Grote leiders zijn zeldzaam. Ook in het echte leven. Vaak worden mensen gekozen of aangewezen om leiding te geven, die daarvoor te aarzelend of nalatig zijn. Anderen misbruiken hun macht om hun eigen ego te strelen, onderdanen te onderdrukken of de natuurlijke rijkdommen van een land leeg te roven. Zonder betrouwbare, morele en daadkrachtige leiders raken mensen op drift.

 

Veertig jaar lang had Israël door de woestijn rondgereisd, maar niet omdat ze hun leider volgden. Integendeel, door ongeloof hadden ze geweigerd God te gehoorzamen en Kanaän te veroveren. En dus zwierven ze rond.


Uiteindelijk was de nieuwe generatie klaar om de Jordaan over te steken en het land in bezit te nemen. Jozua werd gekozen als Mozes’ opvolger, omdat hij zich onderscheidde in geloof en moed. Hij en Kaleb waren de enigen van de spionnen, die het land wél wilden binnengaan (Numeri 13:30-14:9).


Dit boek is een verslag van Jozua’s leiderschap over het volk van God: over de beëindiging van hun tocht en de verovering van het beloofde land.


Jozua was een briljant militair leider en had een sterke geestelijke invloed. Maar de ware sleutel tot zijn succes was zijn onderwerping aan God. Wanneer God sprak, luisterde Jozua en gehoorzaamde hij. Jozua’s gehoorzaamheid werkte als een voorbeeld. Het resultaat was dat Israël tijdens Jozua’s leven trouw bleef aan God.


Het boek Jozua is in tweeën verdeeld: het eerste deel vertelt over de gebeurtenissen rond de verovering van Kanaän. Nadat het volk de droge bedding van de Jordaan was overgestoken, sloeg het zijn kamp op bij de machtige stad Jericho. God droeg het volk op Jericho te veroveren door dertien maal rond de stad te marcHere n, de laatste maal onder hoorngeschal en gejuich. Omdat ze Gods unieke strategie volgden, overwonnen ze (hoofdstuk 6).


Na de vernietiging van Jericho trokken ze op tegen de kleine stad Ai. Hun eerste aanval werd afgeslagen doordat één man, Achan, had gezondigd (hoofdstuk 7). Maar nadat de mannen van Israël Achan en zijn familie hadden gestenigd (en zo de gemeenschap reinigden van zijn zonde), slaagden de Israëlieten er in Ai te veroveren (hoofdstuk 8). In hun volgende gevecht tegen de Amorieten liet God zelfs de zon stilstaan om hen te helpen in hun overwinning (hoofdstuk 10). Uiteindelijk, na het verslaan van andere Kanaänieten, verzameld onder Jabin en zijn bondgenoten (hoofdstuk 11), hadden ze het grootste deel van het land in hun bezit.


Het tweede deel van het boek Jozua handelt over de verdeling en inname van het veroverde gebied (hoofdstuk 13-22). Het boek eindigt met Jozua’s afscheidstoespraak en zijn dood (hoofdstuk 23, 24).


Jozua was toegewijd en gehoorzaam aan God en dit boek gaat ook over gehoorzaamheid. Of het nu ging om het overwinnen van vijanden of om vestiging in het land, van Gods volk werd verwacht dat ze het op Gods manier deden. In zijn laatste boodschap aan het volk onderstreepte Jozua het belang van gehoorzaamheid aan God. ‘Zorg er daarom voor dat u Hem blijft liefhebben’ (23:11) en ‘besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen … Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen’ (24:15). Lees Jozua en besluit vandaag nog altijd God te gehoorzamen.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.