MOB-versie | Naar grote versieLeviticus

Kernpunten

  • Doel: Vertellen hoe Israël zich voorbereidde om het beloofde land binnen te gaan, hoe ze zondigden en gestraft werden en het steeds weer opnieuw probeerden.
  • Schrijver: Mozes
  • Geschreven voor: Het volk van Israël
  • Datering: 1450-1410 vóór Christus
  • Achtergrond: De Sinaïwoestijn en de gebieden ten oosten en zuiden van Kanaän
  • Sleutelverzen: "…dat geen van de mannen die mijn glorie kennen en de wonderen gezien hebben die Ik in Egypte en in de woestijn heb gedaan, het land zullen zien. Want zij hebben tienmaal geweigerd Mij te gehoorzamen en te vertrouwen. Daarom zullen zij het land niet zien dat Ik de afstammelingen van dit volk heb beloofd." (14:22-23).
  • Hoofdpersonen: Mozes, Aäron, Mirjam, Jozua, Kaleb, Eleazar, Korach en Bileam.
  • Belangrijke plaatsen: Berg Sinaï, beloofde land (Kanaän), Kades, Berg Hor en de vlakten van Moab.

Leviticus in Vogelvlucht

'God lijkt zo ver weg .. kon ik Hem maar zien of horen!' Heb jij dat ook wel eens gedacht, vechtend tegen eenzaamheid, gebukt onder wanhoop, in de war door zonde, overladen met problemen? Wij zijn naar Gods beeld gemaakt en dus geschapen om een hechte relatie met Hem te hebben; maar wanneer die vriendschap verstoord is, zijn wij niet compleet en hebben we behoefte aan herstel van die relatie. Het belangrijkste in de dienst aan de levende God is de gemeenschap met Hem. Dat is van levensbelang en raakt de kern van ons leven. Misschien is daarom wel een heel bijbelboek gewijd aan de eredienst.
Na Israëls dramatische uittocht uit Egypte verbleef het volk twee jaar aan de voet van de berg Sinaï om naar God te luisteren (Exodus 19 t/m Numeri 10). Het was een tijd van rust, leren, bouwen en Hem persoonlijk ontmoeten. De bevrijding in Exodus is de basis voor de reiniging, aanbidding en dienst in Leviticus.


De overweldigende boodschap van Leviticus is Gods heiligheid: 'U moet heilig zijn, want Ik, de Here , uw God, ben heilig' (19:2). Maar hoe kunnen onheilige mensen bij een heilige God komen? Het antwoord: eerst moet de zonde aangepakt worden. Daarom geven de eerste hoofdstukken van Leviticus gedetailleerde instructies voor de offers, want dat zijn daadwerkelijke symbolen van berouw en gehoorzaamheid. Of het nu stieren, graan, geiten of schapen waren, het offer moest volmaakt zijn, zonder mankementen of beschadigingen, een afspiegeling van het laatste en definitieve offer dat eens zou komen, Jezus, het Lam van God.


Jezus is gekomen en heeft de weg naar God vrijgegeven door zijn leven te geven als het laatste offer, in onze plaats. Echte dienst aan en eenheid met God begint als wij onze zonden belijden en Jezus Christus aannemen als de Enige die ons kan verlossen van de zonde en ons helpt om tot God te naderen.


In Leviticus werd voor de Israëlieten de weg naar God geopend door offers, priesters en de Grote Verzoendag. De mensen moesten God ook dienen in hun leven. Daarom lezen we over reinigingswetten (11-15) en regels voor het dagelijks leven over familieverantwoordelijkheden, seksueel gedrag, onderlinge relaties, wereldgelijkvormigheid (18-20) en het afleggen van een eed (27).


Dergelijke regels beïnvloeden de zuiverheid van het leven met God en gelden ook nu als voorbeeld voor een zuiver geestelijk leven. Het dienen van God kent daarom ook een horizontaal aspect. Dat wil zeggen: wij dienen God door de manier waarop wij in ons leven met anderen omgaan.


In Leviticus valt de grootste nadruk op de lofprijzing en eer voor God. Het boek geeft instructies voor de feestdagen: speciale, regelmatig terugkerende en gemeenschappelijke gelegenheden om te herinneren wat God had gedaan, om Hem te danken en opnieuw het leven in zijn dienst te stellen (23).


Onze christelijke tradities en feestdagen zijn anders, maar vormen wel een noodzakelijk onderdeel van onze eredienst. Ook wij hebben speciale dagen nodig om met elkaar God te eren en te prijzen en zijn goedheid in ons leven te gedenken.


Als je Leviticus leest, neem je dan voor opnieuw je leven toe te wijden aan heiligheid, God te dienen in persoonlijk gebed, in de gemeente en in gemeenschappelijke vieringen. God gaf specifieke richtlijnen voor de eredienst, waaraan Hij vreugde zou beleven. Deze richtlijnen vertellen ons meer over God en zijn een hulp om Hem op de juiste manier te dienen. Uit de offers leren we hoe ernstig zonde is en hoe belangrijk het is dat wij onze zonden aan God belijden om vergeving te ontvangen. God gaf de Israëlieten duidelijke regels voor een heilig leven. Zij moesten zich apart en ver houden van de heidense volken rondom hen. Op dezelfde manier moeten de gelovigen zich ver houden van de zonde en toegewijd zijn aan God. God wil door het verlossingswerk van Jezus Christus nog steeds de zonde wegdoen uit het leven van zijn kinderen.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.