MOB-versie | Naar grote versieNehemia

Kernpunten

  • Doel: Nehemia is het laatste van de oudtestamentische historische boeken. Het beschrijft de derde terugkeer naar Jeruzalem na de ballingschap. Verteld wordt hoe de muren herbouwd werden en het volk vernieuwd in hun geloof.
  • Schrijver: Veel van het boek is geschreven in de ik-vorm, wat suggereert dat Nehemia de schrijver is. Waarschijnlijk schreef Nehemia het boek en hielp Ezra hem als redacteur.
  • Datering: Ongeveer 445-432 vóór Christus
  • Achtergrond: Zerubbabel leidde de eerste terugkeer naar Jeruzalem in 538 vóór Christus In 458 vóór Christus leidde Ezra de tweede terugkeer. Uiteindelijk ging Nehemia in 445 vóór Christus met de derde groep ballingen terug om de stadsmuren te herbouwen.
  • Sleutelverzen: "In de zesde maand was de muur klaar. Het had maar tweeënvijftig dagen gekost om hem te herstellen. Onze vijanden en de omringende volken werden bang toen zij dit nieuws hoorden. Zij voelden zich vernederd en moesten erkennen dat het werk was verricht met de hulp van onze God" (6:15, 16).
  • Hoofdpersonen: Nehemia, Ezra, Sanballat en Tobia.
  • Belangrijke plaats: Jeruzalem
  • Bijzonder kenmerk: Het boek laat de vervulling zien van de profetieën van Zacharia en Daniël over de herbouw van de muren van Jeruzalem.

Nehemia in vogelvlucht
'Wat deze kerk nodig heeft, is...!' 'Ik begrijp onze regering niet. Als ik hen was, zou ik...!' 'Onze scholen zijn er werkelijk slecht aan toe. Iemand zou er iets aan moeten doen!'
Kreuners, klagers, profeten en betweters alom. Het is makkelijk om te analyseren, bekritiseren en te praten over alle problemen in de wereld. Maar wat we echt nodig hebben, zijn mensen die niet alleen praten over problemen, maar er ook iets aan doen!
Nehemia zag een probleem en was verontrust. Maar in plaats van te klagen en zich te wentelen in zelfmedelijden en verdriet, ging hij tot actie over.


Nehemia wist dat God wilde dat hij de Joden zou motiveren om Jeruzalems muren te herbouwen; en dus verliet hij zijn verantwoordelijke positie in de Perzische regering om te doen wat God verlangde. Nehemia wist dat God zijn talenten kon gebruiken om het werk gedaan te krijgen. Vanaf het moment dat hij aankwam in Jeruzalem, wist iedereen wie de leiding had. Hij organiseerde, leidde, controleerde, bemoedigde, rekende af met tegenwerking en ongerechtigheid en bleef doorgaan tot de muren herbouwd waren. Nehemia was een man van daden.


Als het verhaal begint, is Nehemia in gesprek met andere Joden, die rapporteren dat de muren en poorten van Jeruzalem in slechte staat waren. Dit was verontrustend nieuws voor Nehemia en hij zag het herbouwen van de muren als zijn taak. Op een geschikt moment vroeg Nehemia koning Artaxerxes toestemming om naar Jeruzalem te gaan om de vervallen muren te herbouwen. De koning vond dat goed. Voorzien van koninklijke brieven reisde Nehemia naar Jeruzalem. Hij organiseerde het volk in groepen en zette elke groep bij een bepaald stuk van de muur aan het werk (hoofdstuk 3).


Het bouwproject ontmoette trouwens wel tegenwerking. Sanballat, Tobia en anderen probeerden het werk tegen te houden door beledigingen, bespotting, dreigementen en sabotage. Sommigen van de arbeiders werden bang, anderen kregen er genoeg van. In beide gevallen gebruikte Nehemia een strategie om de vijanden te hinderen: gebed, bemoediging, bewakers en onderlinge solidariteit (hoofdstuk 4). Toen ontstond een ander probleem binnen de eigen gelederen. Rijke Joden profiteerden van de moeilijkheden van de Joodse arbeiders. Toen hij hoorde van hun onderdrukking en hebberigheid, confronteerde Nehemia de afpersers daarmee (hoofdstuk 5). Toen de muren bijna klaar waren, probeerden Sanballat, Tobia en hun gezelschap nog een keer om Nehemia te stoppen. Maar Nehemia hield stand en de muren werden afgebouwd in slechts tweeënvijftig dagen. Wat een geweldig monument van Gods liefde en trouw. Vriend en vijand zag in dat dit met Gods hulp was gebeurd (hoofdstuk 6).


Na de bouw van de muren, bleef Nehemia het volk organiseren, begon hij met een bevolkingsregister en stelde poortwachters, Levieten en andere functionarissen aan (hoofdstuk 7). Ezra leidde de stad in de eredienst en bijbelonderricht (hoofdstuk 8, 9). Dit leidde tot een versterking van het geloof en een geestelijke opleving, waarbij het volk beloofde God trouw te dienen (hoofdstuk 10, 11).


Nehemia eindigt met een lijst van de families en hun leiders, het opdragen van de nieuwe muren van Jeruzalem en het wegdoen van de zonde uit het land (hoofdstuk 12, 13).
Als je dit boek leest, let dan op de Nehemia in actie en besluit ook iemand te zijn op wie God kan rekenen als het op daden aankomt.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica.
All rights reserved.