MOB-versie | Naar grote versie
Antwoorden van 24-01-2022 (niveau 2)eerdere test 24 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 24-01-2022 zo ingevuld: 

In Genesis staat de geschiedenis van Jozef. Hij droomt dat zijn broers voor hem zullen buigen. Op een dag zoekt Jozef zijn broers in het veld en als zij hem zien, besluiten ze hem te vermoorden.

Wie van de broers neemt het dan voor Jozef op?


7 % (afgerond)Benjamin
82 % (afgerond)Ruben 
10 % (afgerond)Juda
Issachar

Ruben voorkwam dat Jozef door zijn broers werd gedood en zorgde ervoor dat Jozef in een lege put werd gegooid. Ruben was van plan om Jozef later te bevrijden, maar kwam daarvoor te laat. De broers hadden Jozef aan handelaren verkocht.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Als de profeet Ezechiël samen met de oudsten van Juda in zijn huis in Babel zit, krijgt hij een visioen (droombeeld) over onder andere de tempel van Jeruzalem.

Wat ziet Ezechiël het eerst, nog voor hij de tempel te zien krijgt?


27 % (afgerond)Een gouden troon.
73 % (afgerond)Een gedaante als van vuur. 

Voordat Ezechiël in een visioen naar de tempel in Jeruzalem werd gevoerd, zag hij een gedaante als van vuur. Hij werd door deze gedaante bij zijn haren gepakt en meegevoerd naar de ingang van de tempel in Jeruzalem.

Daar zag hij de stralende verschijning van de God van Israël en daarna de afschuwelijke dingen die daar gebeurden.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat de farizeeën aan Jezus vragen of het geoorloofd is om op de sabbat te genezen.

Wat antwoordt Jezus?


75 % (afgerond)"Als een van uw schapen op sabbat in een kuil valt, haalt u dat er toch ook uit?" 
7 % (afgerond)"Als een van uw vrienden op sabbat brood nodig heeft, helpt u die vriend toch ook?"
17 % (afgerond)"Als een van uw schapen op sabbat wegloopt, gaat u dat toch ook zoeken?"
1 % (afgerond)"Als een van uw kinderen op sabbat wegloopt, gaat u dat toch ook zoeken?"

In de Bijbel zegt Jezus: "Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen?"

In Lucas 15 gaat het over het zoeken naar een verloren schaap. En in Lucas 11 is sprake van een vriend, die ’s nachts drie boden wil lenen, maar in deze Bijbelgedeelten gaat het niet over de sabbat.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt het verhaal van de martelaar Stefanus beschreven. Stefanus spreekt, op het moment dat hij gestenigd wordt, de woorden: "Heer, reken hun deze zonde niet aan."

Wie heeft eerder woorden gesproken van dezelfde strekking?


1 % (afgerond)Paulus
David
1 % (afgerond)Abraham
98 % (afgerond)Jezus 

Jezus sprak deze woorden ook aan het kruis: "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen." (Lucas 23:34).Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)