MOB-versie | Naar grote versieMatteüs

Kernpunten

  • Doel: Het bewijs leveren dat Jezus de Messias is, de eeuwige Koning.
  • Schrijver: Mattheüs (Levi)
  • Geschreven voor: Mattheüs schreef vooral voor de Joden.
  • Datering: Waarschijnlijk tussen 60 en 65 na Christus.
  • Achtergrond: Mattheüs was een Joodse belastingambtenaar, die een leerling van Jezus werd. Dit Evangelie vormt de schakel tussen het Oude en het Nieuwe Testament, omdat het bijzondere nadruk legt op de vervulling van de profetieën.
  • Sleutelvers: "Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven." (5:17)
  • Hoofdpersonen: Jezus, Maria, Jozef, Johannes de Doper, de twaalf leerlingen, de godsdienstige leiders, Kajafas, Pilatus en Maria van Magdala.
  • Belangrijke plaatsen: Bethlehem, Jeruzalem, Kafarnaüm, ­Galilea en Judea.
  • Bijzondere kenmerken: Mattheüs gebruikt veel messiaanse taal (‘Zoon van David’ komt vaak voor) en verwijzingen naar het Oude Testament (53 citaten en 76 andere verwijzingen). Dit Evangelie is niet geschreven als een chronologisch verslag; het doel ervan is te bewijzen dat Jezus de Messias en Redder is.

Mattheüs in vogelvlucht
De Joden wachtten op de leider die eeuwen geleden al door Gods profeten was beloofd. Zij geloofden dat deze leider – de Messias (‘gezalfde’) – hen zou bevrijden van de Romeinse onderdrukkers en dat Hij een nieuw Koninkrijk zou stichten. Hun nieuwe Koning zou gerechtigheid brengen en de wereld regeren. Vele Joden hadden echter niet begrepen dat sommige profetieën vertelden dat deze Koning ook een lijdende dienaar zou zijn, die eerst zou worden afgewezen en gedood. Het is dan ook geen wonder dat slechts weinigen inzagen dat Jezus de Messias was. Hoe kon deze nederige en eenvoudige man uit Nazareth hun koning zijn? Maar Jezus was en is wel degelijk de Koning van hemel en aarde!
Mattheüs (Levi) hoorde bij de twaalf leerlingen, die Jezus uitkoos. Eerst was hij een verachte belastingambtenaar geweest, maar deze Man uit Galilea veranderde zijn leven totaal!


Mattheüs schreef zijn Evangelie voor de Joden (Mattheüs was zelf ook een Jood) om te bewijzen dat Jezus de Messias is en hun uit te leggen wat het Koninkrijk van God inhoudt.
Mattheüs begint zijn beschrijving met het geslachtsregister van Jezus. Hij vervolgt met het verslag over Jezus’ geboorte en eerste levensjaren en beschrijft vervolgens hoe Jezus’ familie voor de moordzuchtige Herodes naar Egypte vluchtte en daarna terugkeerde naar Nazareth. Dan neemt Mattheüs ons mee naar Jezus’ doop door Johannes de Doper (3:17) en hoe Hij daarna Satan in de woestijn weerstond. Jezus riep zijn eerste leerlingen en onderwees hun in de ‘Bergrede’ (hoofdstuk 5-7). Dan toont Mattheüs de macht van Christus, wanneer Hij zieken en bezetenen geneest en zelfs doden weer levend maakt. Ondanks dat het optreden van Jezus stuitte op verzet van de Farizeeën en andere leden van de gevestigde godsdienstige orde (hoofdstuk 12-15), ging Hij toch door met het onderwijzen over het Koninkrijk van de hemelen (hoofdstuk 16-20). In die periode sprak Jezus met zijn leerlingen ook over zijn naderende dood en opstanding (16:21) en toonde Hij zijn ware identiteit aan Petrus, Jakobus en Johannes (17:1-5).
Tegen het einde van zijn werk op aarde trok Jezus op bijzondere wijze Jeruzalem binnen (21:1-11). Maar zijn tegenstanders kwamen al gauw in actie en zijn dood naderde snel. Daarom vertelde Jezus zijn leerlingen over de toekomst: wat ze konden verwachten voordat Hij terugkomt (hoofdstuk 24) en hoe zij en wij moeten leven totdat het zover is (hoofdstuk 25).


Het slot van Mattheüs (hoofdstuk 26-28) gaat over de laatste dagen die Jezus op aarde doorbracht: het laatste Avondmaal, zijn gebed in Gethsemane, het verraad van Judas, de vlucht van de leerlingen, de verloochening door Petrus, de veroordelingen door Kajafas en Pilatus, Jezus’ laatste woorden aan het kruis en zijn begrafenis in het graf van een ander.
Maar dat is niet het einde, want de Messias is uit de dood opgestaan. Hij overwon de dood en gaf zijn volgelingen de opdracht zijn werk voort te zetten en leerlingen te maken onder alle volken.


Als je dit Evangelie leest, let dan goed op de duidelijke boodschap van Mattheüs: Jezus is de Christus, de Koning der koningen, Here der Heren. Vier zijn overwinning over de dood en het kwaad mee, en laat Jezus ook aan jouw leven leiding geven!

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.